Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek létrejön egyrészről:

Szolgáltató: SEQUENCE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1141 Budapest, Fischer István utca 121. A. lház. 1. em. 21. ajtó; Cg.: 01-09-378006; Adószáma: 12967654-1-42; képviseli: Mogyoróssy Ágnes Mária ügyvezető – önálló aláírási joggal;
e-mail: agnes@sequence.hu  és  athangolo@gmail.com; telefonszám: +36 20 314 5452; a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt bejegyzett cég

másrészről:

Vevő: (1) az a felnőttkorú természetes személy, aki a mogyorossyagnes.hu honlapon meghirdetett áruk vagy szolgáltatások megvásárlására leadja a megrendelést akár e-mailben, akár a webshop rendszerén keresztül a fizetéshez, a számlázáshoz és az áru átvételéhez, szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatok megadásával. Vevő felelős az általa megadott adatok pontosságáért, valóságtartalmáért és helyességéért.

(2) az a cég, civil szervezet vagy bármely jogi személy, akinek a képviselője a mogyorossyagnes.hu honlapon meghirdetett áruk vagy szolgáltatások megvásárlására leadja a megrendelést akár e-mailben, akár a webshop rendszerén keresztül a fizetéshez, a számlázáshoz és az áru átvételéhez, szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatok megadásával. Vevő megadja Szolgáltató részére a cég, civil szervezet vagy bármely jogi személy székhelyének címét, adószámát, a nyilvántartó szerv nevét és a nyilvántartási számát*, képviselőjének nevét és a képviselő kapcsolattartási adatait. Vevő felelős az általa megadott adatok pontosságáért, valóságtartalmáért és helyességéért.

* ide értendő pl.: cégjegyzékszám; alapítvány nyilvántartásba vételi száma, egyesület nyilvántartásba vételi száma; társasház alapító okiratát bejegyző határozat száma, stb.

között, az alábbi tartalommal:

A honlapon elérhető árukra és szolgáltatásokra vonatkozó szerződés megkötése, feltételei, tartalma

Vevő a mogyorossyagnes.hu honlapról árut vagy szolgáltatást vásárolhat.

Áru: az ügyvezető által írt coaching kártya, könyv és infotermék.

Szolgáltatás: üzleti coaching, egyéni vagy csoportos coaching, Gestalt terápia.

Szolgáltató és Vevő között szerződés jön létre, ami fizetési kötelezettséget keletkeztet, méghozzá a webshop rendszer megrendelés leadásáról szóló értesítésének vagy a megrendelést tartalmazó e-mailnek a Szolgáltató általi kézhezvételével. A szerződés nyelve magyar. Az áruk vételára és a szolgáltatások díja csak Forintban fizethető meg a Fizetési feltételek cím alatt megjelölt módokon.

Szolgáltató könyvvezetést végez és számviteli nyilvántartást vezet  a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Ennek keretében a pénzmozgást alátámasztó bizonylatokat vezeti és őrzi. Bizonylatok: a Vevővel kötött szerződés, Vevő részére kiállított számla és a bankkivonat. Szolgáltató a kiállított számlát Vevőnek elektronikusan megküldi és a számlát a törvényben meghatározott ideig kezeli és őrzi ( ez legalább 8 év az Sztv. 169. § egésze szerint).

A megrendelések leadása csak írásban lehetséges, azaz vagy a webshop rendszeren keresztül vagy e-mailben, a szükséges adatok pontossága és a megrendelés teljesítése, továbbá a jelen szerződés teljesítése érdekében.

Szolgáltató kötelességei:
Az Ászf-t és az adatkezelési tájékoztatót a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően közzétenni, módosítani.

A kézhez vett megrendelést teljesíteni.

Szolgáltató szükség esetén köteles adategyeztetést kezdeményezni a szolgáltatás nyújtása és a szerződés teljesítése érdekében. Adategyeztetésre okot adó helyzetek például: Szolgáltató elírást észlel vagy észleli, hogy Vevő által megadott e-mail cím vagy más elérhetőség nem működik, ha bármely kétsége adódik afelől, hogy a Vevő helyes adatokat adott-e meg.
Szolgáltató megadja a megrendelés, vásárlás teljesítéséhez szükséges adatokat.

Szolgáltató a Vevő számára elérhetővé teszi az adatkezelési tájékoztatót és azt minden esetben a Vevő rendelkezésére adja. Az adatkezelési tájékoztató a következő linken olvasható.

Szolgáltató a fizetendő vételárak és díjak összegét a honlapján közzéteszi. A díjak teljes díjak, a kiírt díjakon felül a jelen szerződés keretein belül Szolgáltató felé más díj nem merül fel, nem keletkezik.
Ha Vevő a jelen szerződéstől eltérő igénnyel keresi meg Szolgáltatót, arra a jelen szerződés nem vonatkozik, arra egyedileg köt Szolgáltatóval szerződést.

Szolgáltató a vételár és a díj megfizetését ellenőrzi és a megfizetett összegről az elektronikus számlát kiállítja. Szolgáltató a kiállított elektronikus számlát és a Vevő által választott árut megküldi a Vevő által megadott szállítási címre.

Szolgáltató köteles a jelen szerződés szerint leadott megrendeléseket  figyelemmel követni és (a) a megrendeléseket teljesíteni, (b) elállás esetén a számlát sztornózni, az árut visszavenni és a vételárat Vevő részére 3 munkanapon belül visszautalni a Vevő által megadott bankszámlaszámra.

 

Szolgáltató köteles Vevővel együttműködni a szerződéses célok elérése, a szerződés teljesítése érdekében.

Szolgáltató a Vevővel kötött szerződéséből eredő esetleges vitás ügyeit köteles elsősorban békés, tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben nem jár sikerrel a tárgyalásos út, úgy számolnia kell a jogvita miatt felmerülő költségek viselésével.

Szolgáltató jogai:

Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételeket meghatározni, az Adatkezelési tájékoztatót meghatározni, ide értve a módosítást is.

Szolgáltató jogosult meghatározni az általa kínált áruk és szolgáltatások körét és azok árát.

Szolgáltató jogosult megválasztani, hogy az online kínált áruit és szolgáltatásait milyen rendszerek segítségével teszi elérhetővé Vevő számára.

Szolgáltató jogosult Vevő számára ajándékot adni. Amennyiben Szolgáltató ajándékot kínál Vevő részére — például ingyenes e-book — arra a jelen szerződés nem terjed ki, arra csak az adatkezelési tájékoztató alkalmazandó.

 

Szolgáltató jogosult a jelen szerződés teljesítéséhez közreműködőt, alvállalkozót igénybe venni.

Vevő kötelességei:

Vevő köteles elolvasni a jelen Ászf-t, az áruk és szolgáltatások aloldalán található vásárlási feltételeket, az adatkezelési tájékoztatót.

Vevő köteles a jelen szerződés előírásait betartani.

Vevő köteles a Szolgáltató részére pontos adatokat adni, az elérhetőségeit a szerződés teljesítéséig, lezárásáig fenntartani és elérhető állapotban tartani. Vevő köteles továbbá az áruk vételárát és a szolgáltatások díját megfizetni, az általa kért árut és a számlát tartalmazó elektronikus levelet átvenni.

Vevő ha az árukat illetően meggondolta magát és mégsem kéri, erre az átvételtől számított 14 naptári napon belül van lehetősége. Ez esetben Vevő köteles az árut Szolgáltató részére postai úton, önköltségen visszajuttatni Szolgáltató részére az itt elérhető elállási nyilatkozat saját kezű kitöltésével és saját kezű aláírásával együtt. Köteles továbbá Szolgáltató részére megadni azt a bankszámlaszámot, ahová az áru vételárának visszautalását kéri.

Vevő az áruk vételárát előre, míg a szolgáltatások díját a tárgyhónapban kiállított számlában rögzített fizetési határidőn belül köteles Szolgáltató részére megfizetni a Fizetési feltételek alatt írt módok valamelyikén. Vevő ha fizetéssel késik, akkor a Ptk. 6:48.§ szerinti késedelmi kamattal növelt összeget köteles fizetni, azaz Vevő a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal  megegyező mértékű késedelmi kamatot fizet minden késedelmes nap után a tartozása kamattal növelt összegben történő maradéktalan kifizetéséig.

Vevő köteles Szolgáltatóval együttműködni a szerződéses célok elérése, a szerződés teljesítése érdekében.

 

Vevő köteles Szolgáltató szerzői jogait tiszteletben tartani. Ezen belül köteles a https://mogyorossyagnes.hu/  honlap bármely részének felhasználása, hivatkozása előtt Szolgáltató írásbeli hozzájárulását kikérni. Ha Szolgáltató nem járul hozzá az adott felhasználáshoz, akkor ezt Vevőnek be kell tartania. A szerzői jogok megsértése esetén Vevő köteles Szolgáltató részére sérelemdíjat fizetni és megfizetni a szerzői jogok megsértésével okozott kárt.

 

Vevő a Szolgáltatóval kötött szerződéséből eredő esetleges vitás ügyeit köteles elsősorban békés, tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben nem jár sikerrel a tárgyalásos út, úgy számolnia kell a jogvita miatt felmerülő költségek viselésével.

Vevő jogai:
Vevő választhat, hogy a mogyorossyagnes.hu honlapon elérhető termékeket vásárolja meg vagy az ott választható szolgáltatások melyikét veszi igénybe. Ezen felül a coaching-ot igénybe veheti egyénileg vagy csoportosan.

Vevő ha az árut hibásan veszi kézhez, akkor kérheti annak kicserélését egy hibátlan darabra, ha az nem teljesíthető, akkor az áru árát visszakérheti azzal, hogy ebben az esetben köteles a hibás árut saját költségén visszajuttatni Szolgáltató részére.
Vevő ha fogyasztónak minősül, akkor a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet előírása alapján 14 naptári napon belül elállhat a szerződéstől. Az elállási nyilatkozatot itt éri el:
Vevő az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint jogosult a kezelt személyes adatairól információt kérni, az adatai helyesbítését, módosítását és a hozzájárulása alapján megadott adatai törlését kérheti. A jogszabályi kötelesség teljesítése valamint esetleges jogvita rendezése érdekében megadott adatai törlését nem kérheti.
Vevő az átvett szolgáltatás után nem állhat el a szerződéstől.

 

Szolgáltató rögzíti, hogy amennyiben Vevő vállalkozás, akkor az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el , a magyarnyelvű verziót megnyitva („HU”) . 

Szolgáltató és Vevő között a szerződés megszűnik, ha (1) Vevő a díjat megfizette és az általa választott terméket vagy szolgáltatást valamint a számlát megkapta, (2) ha Vevő eláll a szerződéstől.

Áru megrendelésének lépései:
1./ Vevő vagy a honlapon elérhető megrendelő űrlap segítségével vagy közvetlen e-mail küldésével adja le a megrendelését Szolgáltató részére. A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vevő teljes nevét, számlázási címét, azt, hogy Vevő melyik árut szándékozik megvásárolni, melyik fizetési módot választotta: a  banki átutalást vagy a Stripe nyújtotta fizetési lehetőségek valamelyikét azzal, hogy Vevő az űrlapon csak bankkártyával tud fizetni, banki átutalásos fizetésre csak emailben küldött megrendelés esetén van mód), továbbá Vevő megadja a szállítási címét.
2./ Vevő a megrendeléséről visszaigazoló e-mailt kap. Ebben az e-mailben – ha nincs szükség adategyeztetésre, akkor – visszaigazolást kap, hogy mit kér, melyik árut választotta, az általa választott fizetési módot (átutalás esetén a fizetés teljesítéséhez szükséges adatok: bankszámlaszám átutalás közleménye).
3./ Szolgáltató ellenőrzi a vételár megfizetését és a Szolgáltató számláján való jóváírását követően küldi meg a kért árut és a számlát; Vevő az általa megfizetett pénzösszegről elektronikus számlát kap.

 

Szolgáltatás megrendelésének lépései:
1./ Vevő vagy a honlapon elérhető üzenetküldő űrlap segítségével vagy közvetlen e-mail küldésével adja le a megrendelését Szolgáltató részére. A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vevő teljes nevét, számlázási címét, azt, hogy Vevő melyik szolgáltatást veszi igénybe (coaching vagy Gestalt terápia kéri), vállalja a szolgáltatás díjának megfizetését banki átutalással, Vevő elérhetőségét és a részére alkalmas időpontok megjelölését a coaching vagy Gestalt terápia első ülésére. Vevő köteles Szolgáltató részére legalább 3 számára alkalmas időpontot megadni és az időpont egyeztetéssel kapcsolatban is Szolgáltatóval együttműködni.
2./ Vevő a megrendeléséről visszaigazoló e-mailt kap. Ebben az e-mailben – ha nincs szükség adategyeztetésre, akkor – visszaigazolást kap, hogy mit kér, melyik szolgáltatást választotta, az általa választott fizetési módot a fizetés teljesítéséhez szükséges adatokkal (bankszámlaszám vagy fizetési link), Díjbekérőt kap, az alkalmas időpontokat és szükség szerint a Szolgáltató elérhetőségét.
3./ Szolgáltató ellenőrzi a díj befizetését és a díj Szolgáltató számláján való jóváírását követően küldi meg a számlát; coaching vagy Gestalt terápia esetén a Vevővel közösen egyeztetett időpontban nyújtja a Vevő által választott és megrendelt szolgáltatást. Vevő az általa megfizetett pénzösszegről elektronikus számlát kap.

4./ Vevő a Szolgáltatóval közösen egyeztetett időpontban kapja a coachingot vagy a Gestalt terápiát. Ezek jellemzően 5 üléses alkalmat jelentenek. Ettől az 5 alkalomtól Szolgáltató a saját szakmai álláspontja alapján eltérhet.

5./ Vevő a coaching vagy Gestalt terápia konkrét ülésének időpontját ha módosítani kívánja, akkor ezt köteles az ülés időpontját megelőzően legalább 24 órával korábban írásban — email — Szolgáltató részére közölni. Ha Vevő ezt a kötelességét nem teljesíti és vagy 24 órán belül vagy azon túlmenően késedelmesen értesíti Szolgáltatót, akkor köteles az adott ülés díjának felét , mint rendelkezésre állási díjat Szolgáltató felé megfizetni.

Fizetési feltételek:
Vevő a honlapon leadott megrendelést a kosárba helyezett áru azonnali bankkártyás fizetéssel köteles megfizetni. Amennyiben a bankkártyás fizetés rendszerében szolgáltatási szünet lenne vagy hiba miatt nem működne, akkor Vevő köteles ezt Szolgáltató felé jelezni e-mailben és Szolgáltató tájékoztatja Vevőt az adott esetben alkalmazható fizetési módokról.

 

Vevő a szolgáltatás díját köteles Szolgáltató részére a szolgáltatás igénybevétele előtt banki átutalással megfizetni. Vevő az alábbi fizetési lehetőségek közül választhat:

A nyújtott szolgáltatás minősége

Szolgáltatót képviselő ügyvezető személyesen nyújtja a coachingot és a Gestalt terápiát, amelyre végzettségei birtokában jogosult. Ügyvezető  a coachingot a Budapesti Metropolitan Egyetem coach – üzleti edző szakirányú továbbképzés szakán szerzett oklevele, míg a Gestalt terápiát a Norsk Gestaltinstitutt University College-n szerzett okleve alapján nyújtja.

Az áru ára:
Szolgáltató a honlapon mindenkor közzéteszi a fizetendő árakat és szállítási díjakat.
A honlapon közzétett árak, díjak teljes díjak, tehát Vevőnek nem kell külön sem Áfát, sem mást számolnia.

 

A szolgáltatás díja: Szolgáltató a Vevővel egyénre szabott igénynek megfelelően köt megállapodást a szolgáltatásra és annak díjazására.

A jelen Ászf-ben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a távollévő fogyasztó és vállalkozások között létrejövő szerződésekre alkalmazandó valamennyi jogszabályt alkalmazni kell.

A jelen Ászf a keltének napjától megkötött szerződésekre alkalmazandó.

Budapest, 2024.05.07.

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy a webhely működjön, és nem kapcsolható ki a rendszerünkben.

Az oldal működtetéséhez az alábbi technikai cookie-ek szükségesek wordpress_test_cookie Technikai. A honlap bezárásáig Megnézi hogy az adott felhasználó engedélyezi a cookiek használatát wordpress_logged_in_a47d7e894e09e438081160d6830796e6 Technikai. A honlap bezárásáig Megnézi, hogy ki vagy, és hogy be vagy-e lépve wp-settings- technikai WordPress szintén használ néhány wp-settings-[UID] cookie-t. A számok a végén az Ön személyes felhasználói azonosítója az adatbázisból. Célja az admin felület és interface beállításaihoz szükséges. 1 év wp-settings-time- technikai WordPress szintén használ wp-settings-{time}-[UID] cookie-t. A számok a végén az Ön személyes felhasználói azonosítója az adatbázisból. Célja az admin felület és interface beállításaihoz. 1 év nextendsession 24 óra Felismerje a számítógépet, amikor egy felhasználó ellátogat weboldalunkra
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Összes tiltása
Összes engedélyezése